Kostnader

Kostnader för medling innebär timarvoden och eventuelle tillkommande kostnader som härrör sig från medlingen såsom rese- och kostnader, traktamenten, andra anlitade tjänster etcetera. För eventuelle tillkommande kostnader utöver timarvode skall dessa i förväg göras upp mellan de anlitande parterna och medlaren innan medlingen startar.

För privatpersoner tillämpas ett timarvode om 350 kronor exklusive moms för påbörjad timme för vardera tvistande part. Vid medling debiteras parterna var sin andel av eventuelle kostnader. Betalningsvillkor är 10 dagar netto.

För medlingsuppdrag på uppdrag av företag eller myndigheter tillämpas ett timarvode om 1 450 kronor exklusive moms per påbörjad timme för två tvistande parter. För varje tillkommande tvistande part tillämpas 50 procent av timarvodet. Betalningsvillkor är 10 dagar netto.

För tidsspillan endast gällande företag och myndigheter debiteras tjugofem procent av timarvodet. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan. Ytterst får det avgöras från fall till fall vad som utgör ersättningsberättigad tidsspillan.

Traktamenten och resekostnader debiteras enlig statliga normer och för eventuella hotell- och resekostnaders debiteras faktiska utlägg exklusive moms.

Inför varje medlingsuppdrag gör medlaren en överenskommelse med uppdragsgivarna om villkor och kostnader för uppdraget.