Om medling

På flera olika sätt kan en konflikt vara dyrbar. Dels genom det lidande som konflikten ger, dels genom de materiella förluster som en konflikt kan ge om den inte löses i tid. Det är viktigt att kunna lösa konflikten innan den varat lång tid. Desto längre en konflikt varat ju svårare är den att lösa.

Medling innebär att en oberoende och objektiv medlare söker hjälpa de tvistande parterna fram till en gemensam lösning som de kan acceptera. Medlaren hjälper parterna att kreativt söka efter lösningar som tillmötesgår parters grundläggande intressen. Medlingens innersta mening och syfte ligger främst i att lösningen finna hos parterna själva för en hållbar uppgörelse. Medling skall alltid vara frivillig.

Medlingen koncentreras på sakfrågor och lösningar inför framtiden så att bättre och långsiktiga relationer kan uppnås.

En domstolsprocess är betydligt mera kostsam, tar lång tid och skadar ofta relationen mellan de tvistande parterna.

Alla slags konflikter är tyvärr inte medlingsbara men den frågan kan avgöras av en kunnig och erfaren medlare. Det finns flera olika former av medling men medlaren kan avgöra hur medlingsprocessen skall gå till. Dock är det viktigt att parterna är överens om att det faktiskt råder en konflikt. Medling skall vara frivillig och endera parten kan avsluta medlingen när denna så önskar. När två eller flera parter inte utan ansträngningar kan komma överens råder en konflikt. Konflikter kan vara av olika slag som intressekonflikt, tolkningskonflikt, värdekonflikt, beteendekonflikt och värdekonflikt. Värdekonflikten kan oftast sägas vara svårast att lösa. Ibland finns det kombinerade konflikter med flera komponenter involverade.

Sekretess

All medling och tillhörande arbete med information som undertecknad VIlly Hansen utför sker under sträng sekretess. I denna mening lämnas heller inte några referenser eller andra uppgifter om företagna medlingar som på något sätt skulle kunna röja uppdragsgivare.