Så går medling till

I korta ordalag kan man säga att en medling går till på följande sätt.

Förberedelsen innebär att parterna är överbens om att medling skall äga rum. Vem som har tagit initiativet till medling är av underordnad betydelse. Det är int alltid helt nödvändigt att medlaren har talat eller träffat någon av parterna innan första medlingstillfället men inte sällan kan det vara av viss fördel.

Konfliktparternas berättelser, fördjupad belysning av konflikten, problemlösning och överenskommelse.

Det är av helt avgörande betydelse att medlaren uppträder opartisk och objektivt. Parternas förtroende för medlaren är av allra största vikt.

 • Medlarens inledning. Medlaren gör en presentation om sig själv och hur medlingen kommer att gå till och de spelregler som skall gälla under medlingen.
 • En av parterna ges till fälle att ge sin första beskrivning av situationen. Därefter är det den andres tur att ge sin beskrivning. Det kan vara av underordnad betydelse vem som först börjar men inte sällan är det den som har tagit initiativet till medlingen som börjar.
 • Medlaren gör en första sammanfattning av vad parterna beskrivit.
 • Efter det att medlaren har hört parternas utläggningar om vad som har hänt, fokuserar medlaren på nuet och på framtiden. Det är en process där medlarna tar hänsyn till både fakta och känslor. Två viktigaste frågorna som medlarna ställer är: ”Vad har hänt?” och ”Hur känner du inför det som har hänt?”
 • Medlaren väljer att fördjupa parternas beskrivningar med frågor.
 • En kompletterande och fördjupad sammanfattning görs av medlaren.
 • Det kommer att vara viktigt att parterna inte avbryter den andre parten utan att denna alltid för tillfälle att säga sitt på sitt sätt.
 • Det inte sällan att under en medling kan parterna själva börja föra en dialog men hela medlingens gång styrs av medlaren. Ett sådant stadium är av stor fördel.
 • Det bör noteras att det inte är medlarens uppgift att komma med lösningsförslag. Medlarens kunskap, erfarenheter och förmåga ligger i att ställa frågor till parterna som innebär att de själva ser möjligheter att finna vägar till gemensamma lösningar.
 • Med frågor och svar alternerar medlaren tillsammans med parterna fram närmare en slutlig och möjlig lösning på konflikten. Medlaren skall därför också ha förmågan att känna och veta när medlingsmötet skall avslutas och ett nytt kommande möte bokas in.
 • Fortsättning i nästa möte. Medlaren sammanfattar resultatet av det tidigare mötet och per parterna möjlighet att reflektera över situationen genom att dels ställa en öppen fråga, dels referera till specifika frågeställningar och svar frå tidigare mötet.
 • Slutlig sammanfattning. Nu kan det finnas läge för medlaren att göra en slutligsammanfattning av hela medlingsprocessen som leder till en gemensam uppgörelse.
 • Överenskommelse. Medlaren hjälper parterna med att formulera en slutlig överenskommelse i ett dokument som parterna får kommentera och godkänna.
 • Medlingen avslutas.